Integritetspolicy Nyheter

Verksamhetsområden

 • AIF-förvaltare
 • Värdepappersinstitut
 • Värdepappersfonder
 • Liv- & fondförsäkringsbolag
 • Konsumentkreditföretag
 • Bank & kreditinstitut
 • Försäkringsföreningar
 • Tjänstepensionskassor
 • Försäkringsförmedlare
 • Inlåningsföretag
 • Riskkapitalbolag
 • Reglerade marknader och MTF
 • Betaltjänster
 • Allmän affärsjuridik
 • Mindre M&A transaktioner, Regulatory due diligence
 • Avtalsrätt
 • Rådgivningsansvar
 • PUL, nya dataskyddsförordningen
 • Motpartsavtal, ISDA m.m.
 • EMIR – Clearingavtal
 • Solvens 2
 • Intern styrning och kontroll, governance frågor
 • Whistleblowing, nya visselblåsarlagen
 • Aktiemarknad
 • Konsumentfrågor, krediträtt

Exempel på våra tjänster:
Complianceuppdrag, regulatoriskt stöd till compliance/legalfunktioner, regulatory due diligence, analys av compliancerisker, upprättande av interna riktlinjer och policies, regelverk. Gap-analys gällande intern styrning och kontroll samt förslag på governancestrukturer. Tillstånds- och registreringsärenden samt stöd vid tillsynsärenden och myndighetskontakter. Frågeställningar kring rådgivningsansvar. Upprättande av fondbestämmelser, prospekt och stadgar m.m. Allmän bolags- och affärsjuridik såsom corporate governance, mindre M&A transaktioner, bolagsbildning, aktieägaravtal, allmänna villkor m.m.
Utbildningar inom; regelverk, penningtvätt, nya bolånelagen, whistleblowing, Swedsec licensieringar, styrelseutbildning m.m.