Privacy policy News

Whistleblowing

lidlDet är viktigt att tidigt upptäcka potentiella missförhållanden. På Lidl har man därför valt att använda sig av olika rapporteringskanaler för att rapportera brottsliga handlingar som man misstänker har begåtts, sanktionerats eller medvetet förbisetts av personer i ledande ställning och nyckelposition. Personer med ledande ställning och nyckelposition är samtliga styrelseledamöter samt externa firmatecknare för Lidl Sverige AB.

Följande är exempel på handlingar som kan vara föremål för rapportering:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning;
  • Konkurrens- och kartellöverträdelser;
  • Brott mot personuppgiftslagen;
  • Överträdelser inom revisions-, finans- och skatteområdet;
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen;
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön; samt
  • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier

Som en ytterligare möjlighet utöver sina interna rapporteringssystem tillhandahåller Lidl whistleblowingrapportering via Apriori Advokatbyrå. Vi är en nischad advokatbyå med expertis inom whistleblowing och integritetsfrågor. Vi som tar emot rapportering via denna whistleblowingkanal är antingen advokat Ann-Sophie Hesser eller advokat Marie Friman.

Kontakta oss gärna på nedanstående nummer eller e-mail:
Advokaterna Ann-Sophie Hesser, Marie Friman
Tel: 08- 525 276 60
E-Mail: lidl@apriorilaw.se

Som advokater är vi skyldiga att iaktta sekretess vid rapporteringen. Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till Lidl utan ditt uttryckliga medgivande. Vi kommer att verifiera samtliga uppgifter som rapporterats in. För det fall det kan konstateras att ett regelefterlevnadsbrott föreligger kommer vi att vidarebefordra denna information till Lidls compliance-avdelning.

Vi uppmanar alla att använda denna rapporteringsmöjlighet på ett ansvarsfullt och korrekt sätt.

Frågor om mobbning, missnöje med lön, osv, ska inte anmälas till oss utan ska istället rapporteras via Lidls normala kommunikationskanaler.

För andra typer av klagomål och reklamationer hänvisar vi till Lidls kundtjänst.
Som en ytterligare rapporteringsmöjlighet tillhandahåller Lidl ett rapporteringssystem online.

Länk till Lidls online rapporteringssystem:
www.lidl.se/compliance eller direkt under https://www.bkms-system.net/lidl