Integritetspolicy Nyheter

Compliance

Compliance betyder att efterleva. Finansiella företag är skyldiga att efterleva de lagar och regler som gäller för verksamheten. En Compliance officer (regelansvarig) har i uppgift att tillse att verksamheten bedrivs enligt gällande regelverk. I arbetsuppgifterna ligger bland annat att upprätta, revidera och bistå vid implementeringen av interna riktlinjer och instruktioner, kontrollera efterlevnaden, identifiera och rapportera brister i regelefterlevnaden samt utbilda styrelse och anställda i regelverket. Härutöver ska Compliance officer löpande rapportera till styrelsen och ledningen.

Apriori tar antingen ansvaret som Compliance officer hos klienten och är då anmäld som sådan till Finansinspektionen. Vi kan också utgöra ett stöd till klientens befintliga compliancefunktion, eller bistå med enskilda arbetsuppgifter, exempelvis oberoende kontroller eller gap-analyser.

Vi lägger stor vikt vid att sätta oss in i och FÖRSTÅ KLIENTENS SPECIFIKA VERKSAMHET. Det gör vi bland annat genom att UTFÖRA en del av UPPDRAGET PÅ PLATS hos klienten. Vi är också måna om att ÖVERFÖRA KUNSKAP till klienten så att det finns TILLRÄCKLIG KUNSKAP INTERNT om regelverket som styr verksamheten